ban activitycpd

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายอริญชัย สุขใจ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญปี 2561 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองเสือ จำกัด
ณ ที่ทำการสหกรณ์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี