ban activitycpd

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้นำคณะทำงานส่งเสริมสหกรณ์
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล​ คณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวฯ​และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้​ จำกัด วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้สหกรณ์ที่เข้าโครงการได้แลกเปลี่ยนความรู้หลักการประเมินทั้ง 9 หลัก มีสหกรณ์เข้ารวมทั้งหมด 7 สหกรณ์ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟีลาเมนต์คลองหลวง จำกัด สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสถาบัน เอ ไอ ที จำกัด