ban activitycpd

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายทวีศักดิ์ อสุขีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้มอบเงินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก/กลุ่มเกษตรกร
มีหนี้คงค้างไม่เกิน 300,000 บาท โดยมอบให้กับ สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จำนวนเงิน 809,901.73 บาท