ban activitycpd

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านการตลาดและการพัฒนา
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชน 48 ไร่ไพร่ฟ้า จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) เข้าร่วมการประชุมสำหรับการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในการให้บริการแก่สมาชิก ส่งเสริมด้านการดำเนินธุรกิจ การจัดการองค์กร และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ในรูปแบบ. ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ในการจัดหาสินค้าจากเครือข่ายสหกรณ์มาจำหน่ายและสร้างช่องทางการตลาดปัจจุบันมีสหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ จำนวน 122 แห่ง มียอดจำหน่ายสินค้ารวม 9,199 ล้านบาท