ban activitycpd

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชมงคล จำกัดมีผลการดำเนินงาน
สำหรับปีบัญชีกำไรสุทธิ 35,970,614.76บาท ทุนเรือนหุ้น 502,849,320 บาท มีสมาชิก 1,974 คนสมาชิกสมทบ 231 คนปันผล 5% เฉลี่ยคืน 10% ฯลฯ