ban activitycpd

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดโครงการอบรมเตรียมการจัดตั้งสหกรณ์ (การขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุง
และพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร) ณ เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรโดยมีรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง โดยเน้นหลักการสำคัญคือการจัดการร่วมกันของชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ ในการนี้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้อบรมให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยมีผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักหกเข้าร่วมโครงการฯ และรับฟังการอบรมให้ความรู้ ทั้งในภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน 250 คน