ban activitycpd

วันที่ 1 กันยายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายพิเนตร กลีบสุวรรณ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน และนางสาวอำไพ ทำสะดวก
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานฟ้าใหม่ร่วมใจ จำกัด ติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการติดตามลูกหนี้ตามคำพิพากษา การแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์ ไม่ได้ 4 ปี และกรณีการสอบทานหนี้และมีสมาชิก 2 ราย ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับรายละเอียดที่ส่งผู้สอบบัญชี