ban activitycpd

วันที่ 1 กันยายน 2562 นายอาทิตย์ สุขเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เปิดการอบรมให้ความรู้ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม
385 คน