ban activitycpd

วันที่ 3 กันยายน 2562 นางกัญญณัช ศิวะตระกูล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และคณะ ได้เข้าติดตามการใช้เงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และตามระเบียบเงินกองทุนพัฒนาพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดทำแบบประเมินตามโครงการสัมมนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักกีฬาคนพิการ จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชน 48 ไร่ ไพร่ฟ้า จำกัด