ban activitycpd

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายอาทิตย์  สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาววิยะดา อินคำน้อย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ นางสาวปวีณา สังข์อ่ำ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
3 เข้าร่วมโครงการอบรมสริมสร้งคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรมและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้วยชื่อสัตย์ สุจริต ในวันที่5-6 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 2 วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย นางสาวชไมพร อำไพจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี โดยมีบุคลากรภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 คน