ban activitycpd

วันที่ 12 กันยายน 2562 นางสาวอำไพ​ ทำสะดวก​  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มตรวจการ​สหกรณ์ และนางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 2 ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์​ และการจัดทำบัญชีเพื่อส่งให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบ ณ สำนักงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองคลองหลวง จำกัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี