ban activitycpd

วันที่ 17 - 18 กันยายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยนางพัทธนันท์ ธรรมขันติพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นค้างชำระของสหกรณ์ ระยะที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ การกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้ง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสามารถลดจำนวนหนี้ค้าง และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมกว่า 40 คน ณ สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี