ban activitycpd

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
เคหสถานสร้างสรรค์นครรังสิต จำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติที่สำคัญในการกำหนดแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์ ประกอบด้วย  1.แผนการเร่งรัดการปิดบัญชีของสหกรณ์  2.แผนการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์  3.แผนการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก โดยที่ประชุมกำหนดให้นำแผนดังกล่าวบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมทั้งนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณากำหนดเป็นแผนงานประจำปีของสหกรณ์ต่อไป