ban activitycpd

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์โอเรกอน จำกัด เพื่อรับรองงบการเงินและเตรียมการประชุมใหญสามัญประจำปี ที่ประชุมมีมติที่สำคัญในการกำหนดแผนงานประจำปีประกอบด้วย  1.แผนการสร้างสวัสดิการให้แก่สมาชิก พร้อมทั้งเสนอจัดสรรกำไรสุทธิเข้าทุนสวัสดิการสมาชิก  2.แผนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานสหกรณ์และส่งเสริมให้สมาชิกนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ที่ประชุมกำหนดนำแผนงานดังกล่าวเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณากำหนดเป็นแผนงานประจำปีของสหกรณ์ต่อไป