ban activitycpd

วันที่ 22 กันยายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์
เคหสถานเมืองรังสิต จำกัด ที่ประชุม มีมติที่สำคัญในการกำหนดแผนงานประจำปีของสหกรณ์ ได้แก่ 1.แผนการเร่งรัดการปิดบัญชีของสหกรณ์และจัดจ้างเหมาผู้จัดทำบัญชี 2.แผนการตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบกรณีเงินสดขาด 3.แผนดำเนินคดีให้ถึงที่สุด หากพบผู้ทุจริตในสหกรณ์ โดยสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่เข้าใจโดยทั่วถึงกัน จึงเห็นพร้องต้องกันกำหนดแผนงานประจำปีที่สำคัญของสหกรณ์