ban activitycpd

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ โดยมี
นางวีรภรณ์ บุญญานุสนธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ผู้สอบบัญชี ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กลุ่มตรวจการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์และผู้จัดทำบัญชีของสหกรณฺที่ปิดบัญชีไม่ได้ จำนวน 10 สหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการจัดทำบัญชี งบการเงิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี