ban activitycpd

วันที่ 24 - 26 กันยายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยนางพัทธนันท์ ธรรมขันติพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการแปรรูปและการตลาดปลาดุกสู่มาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรสหกรณ์ประมงในจังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาดุกที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ การเพิ่มมูลค่าปลาดุก การใช้ประโยชน์และเศษเหลือของปลาดุกจากการแปรรูป ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ/อาชีพเสริมของเกษตรกรสมาชิก โดยมีอาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การแปรรูปปลาดุก และฝึกปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์จากปลาดุก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมกว่า. 30 คน  ณ สหกรณ์ประมงการแปรรูปอาหารสัตว์ อำเภอลำลูกกา. จังหวัดปทุมธานี