ban activitycpd

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ให้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี
ครั้้งที่ 45 สหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยสหกรณ์เกษตรกรฯ มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีสมาชิก 1,208 คน การประชุมเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ์