ban activitycpd

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นางนงค์นุช  พุ่มประดล ผู้ประสานงานอำเภอลำลูกกา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา