ban activitycpd

วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ คณะทำงานแก้ไขปัญหาการทำบัญชีของสหกรณ์ เข้าแนะนำแก้ไขปัญหาในการจัดทำบัญชี
ของสหกรณ์ แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีสหกรณ์ ณ สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด สหกรณ์เคหสถานฟ้าใหม่ร่วมใจ จำกัด และสหกรณ์เคหสถานเมืองรังสิต จำกัด