ban activitycpd

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
ในการทํางาน และการวางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี