ban activitycpd

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นางธีระนาฏ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวอำไพ ทำสะดวก ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตรวจการสหกรณ์ และคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เทศบาลตำบลหลักหก ฯลฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด ณ หอประชุมโรงเรียนวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งสหกรณ์ ให้ความรู้และแนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในรูปแบบสหกรณ์บ้านมั่นคง การกำหนดระเบียบ/ข้อบังคับของสหกรณ์ ตลอดจนชี้แจงและสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมการและสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดการร่วมมือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก และร่วมกันส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยการประชุมเป็นไปตามวาระที่กำหนด