ban activitycpd

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2561 ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม