ban activitycpd

วันทื่ 30 ตุลาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงานแถลงข่าว “การเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้นแบบ
จังหวัดปทุมธานี” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเมืองนวัตกรรมอาหารปทุมธานี (Food and Beverage Innovation) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้นแบบของจังหวัดปทุมธานี 10 รายการได้แก่ 1. ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2. เบอร์เกอร์ปลาดุกสมุนไพร 3. นำ้แกงส้มมอญพร้อมปรุง 4. บิสกิตข้างกล้อง 5. ซอสเมล่อน 6. ผลไม้รวมผสมนมอัดเม็ด 7. ชาเกสรดอกบัวหลวง 8. นำ้ข้าวกล้องพาสเจอร์ไรซ์ 9. นมกล้วยหอม 10. ผักและผลไม้บดละเอียดแช่เยือกแข็ง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในเชิงนวัตกรรม ซึ่งการค้นคว้าและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานีได้นำไปใช้ผลิตและจำหน่าย สามารถเริ่มต้นและต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพรองรับการค้าในยุคดิจิทัล ณ ห้อง Hole in One 1 โรมแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี