ban activitycpd

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นางธีระนาฏ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า
การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีพลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรให้เรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด ในการนี้ นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้รายงานความคืบหน้าและสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสหกรณ์ รวมถึงการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่สำนักงานจังหวัดปทุมธานีรับผิดชอบ ว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้วบ้าง