ban activitycpd

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562
โดยมีเรื่องที่ประชุมนำเสนอและการรับฟังข้อคิดเห็นจากที่ประชุมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่  1. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรพลิกชีวิตคนเมืองสู่อาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด  2. การพัฒนาบุคลากรภาคสหกรณ์  3. การมอบอำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์  4. การนำเสนอผลงานวิจัยทางการเกษตรของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  5. สาระสำคัญร่างกฎกระทรวง ตาม พรบ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  6. การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนกว่า 400. คน ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด