ban activitycpd

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายพิเนตร กลีบสุวรรณ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงานเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ซัมโบ จำกัด ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งสหกรณ์สามารถรักษามาตรฐานไว้ได้