ban activitycpd

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางธีระนาฏ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
ณ ห้องประชุมบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ นางธีระนาฏ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ แนะนำ ให้ความรู้ เกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ การปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับ ตลอดจนการจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับคณะกรรมการและสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมเป็นไปตามวาระที่กำหนด