ban activitycpd

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทน กพส.
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี