ban activitycpd

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้เพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องดิน เรื่องข้าว เรื่องประมง ฯลฯ อีกทั้งยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนด้วย ในการนี้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม รวมถึงตอบข้อซักถามแก่เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมงาน