ban activitycpd

วันทื่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายนิวัฒน์ สุกดำ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญาการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธี
เปิดงานโครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภายใต้ชื่องาน “PATHUMTHANI  FAIR. 2019” โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP/SMEs และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น กำหนดจัดงาน จำนวน 7 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2562. มีบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 70 บูธ  ณ. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา บางนาฮอลล์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี