ban activitycpd

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการจัดประชุม "โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าใจเกณฑ์การประเมินและแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กรมส่งเสริมสหกรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่โครงการฯรวมทั้งสิ้น 35 ท่าน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี