ban activitycpd

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด