ban activitycpd

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เทศบาลตำบลหลักหก ฯลฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคงชุมชนหลักหก จำกัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ นางธีระนาฎ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณฺ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งสหกรณ์ ให้ความรู้และแนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในรูปแบบสหกรณ์บ้านมั่นคง การกำหนดระเบียบ/ข้อบังคับของสหกรณ์ ตลอดจนชี้แจงและสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมการและสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดการร่วมมือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก และร่วมกันส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยการประชุมเป็นไปตามวาระที่กำหนด