ban activitycpd

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายอาทิตย์ สุขเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมรับรองงบการเงินสหกรณ์เคหสถานเอกมงคล จำกัด
และเตรียมการประชุมใหญ่ให้ทันตามกฎหมายกำหนด