ban activitycpd

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือกับประธานและฝ่ายจัดการ
ของสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ในการจัดงานเปิดโรงอบลดความชื้นข้าวเปลือกขนาด 400 ตันต่อวัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตร จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล และร่วมรับฟังการดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกในฤดูกาลผลิต ปี 2562/63 ณ บริเวณศูนย์ธุรกิจและตลาดกลางผลิตผลการเกษตรสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด