ban activitycpd

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการ
การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้เพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องดิน เรื่องข้าว เรื่องประมง เรื่องพืช เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ ในการนี้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ แก่เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมงาน