ban activitycpd

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด
ชุดที่ 33 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ กรณีชุมนุมฯมีผลดำเนินงานขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น