ban activitycpd

วันทื่ 21 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมลงพื้นที่กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพบปะพูดคุยและสำรวจความต้องการบริหารวิชาการกับชุมชน พื้นที่อำเภอลำลูกกา กลุ่มปลูกข้าว/ผัก/ประมง สังกัด สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด และสหกรณ์ประมงการแปรรูปอาหารสัตว์จังหวัดปทุมธานี จำกัด เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานด้านบริการวิชาการ แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี