ban activitycpd

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกร์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์เคหสถานเอกมงคล จำกัด เป็นสหกรณ์
เคหสถานที่สามารถปิดบัญชีได้ทุกปี มีการใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสมาชิก การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ