ban activitycpd

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับทราบนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) เป็นประธาน ซึ่งนโยบายที่ดำเนินการขับเคลื่อน ได้แก่ มาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแบนสารเคมีกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรกลทางเกษตร เพื่อให้สหกรณ์บริการเครื่องจักรกลการเกษตรกับสมาชิกและเกษตรกร และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามแผนงานในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร