ban activitycpd

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์การเกษตร
คลองหลวง จำกัด มีผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี 3.4 ล้านบาท