ban activitycpd

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี
ร่วมให้การต้อนรับ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ในการเป็นประธานพิธีเปิดเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกพร้อมโรงคลุมขนาด 400 ตัน/วัน ของสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ณ ศูนย์ธุรกิจและตลาดกลางผลิตผลการเกษตรสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล การใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือน ก.ค. - ต.ค. 62 สามารถนำข้าวเปลือกของสหกรณ์อบลดความชื้นแล้วประมาณกว่า 3,000 ตัน เฉลี่ยการใช้งานเดือนละ 4 ครั้ง เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าข้าวเปลือก สามารถช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคลองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีแหล่งจำหน่ายและได้ราคาขายที่สูงขึ้น