ban activitycpd

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
สอ.ครูปทุมธานี จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์หลังจากศาลฎีกา มีคำพิพากษาให้คณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการที่มีมติลงทุนในสลากกินแบ่งรัฐบาล ชดใช้หนี้ ที่ทำให้สหกรณ์เสียหาย ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์