ban activitycpd

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือ ไอ.อาร์.ซี.ที. จำกัด ณ อาคารวิทยานุสรณ์ บริษัท อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานวังน้อย ซึ่งผลดำเนินงานของสหกรณ์ฯสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีสมาชิก จำนวน 1,199 คน มีทุนดำเนินงาน 134,057,675.71 มีกำไรสุทธิ จำนวน 10,544,839.25 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 6.10% (ปีที่แล้ว 9,937,856.40 บาท) และได้จัดสรรกำไรสุทธิ ตามข้อบังคับสหกรณ์ ได้แก่ เงินปันผล 5.9% เงินเฉลี่ยคืน 12% และจัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสวัสดิการสมาชิก ฯลฯ