ban activitycpd

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางธีระนาฏ ส่ง ช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เข้าติดตามผล
การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ณ เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ นางธีระนาฏ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งฯ ได้แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้ เรื่องการจัดทำบัญชี การดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์บ้านมั่นคง การจัดทำระเบียบข้อบังคับ รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง แก่คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด