ban activitycpd

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางธีระนาฏ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมแนะนำ/ส่งเสริม/ให้ความรู้ เรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์
แนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ตลอดจนตอบข้อซักถามต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่/พนักงาน บริษัท ผดุงฤทธิ์ขนส่ง จำกัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่มีความประสงค์จะนำรูปแบบสหกรณ์ไปปรับใช้ในสถานประกอบการ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่/พนักงาน ที่มีความประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกร์ณ์ ร่วมรับฟังจำนวนทั้งสิ้น 100 คน