ban activitycpd

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน ณ ห้องประชุมอำเภอลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี