ban activitycpd

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ออกตรวจเยี่ยมและเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเกษตรแสนสุข ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ที่ประชุมมีมติกำหนดวิธีการผลิต วิธีการรวบรวม วิธีการจำหน่ายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ได้แก่ ข้าวสาร พืช ผัก ผลไม้อินทรีย์/ปลอดภัย ตลอดจนผลิตภัณฑ์น้ำพริกที่แปรรูปมาจากวัตถุดิบอินทรีย์ พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้กำหนดเครื่องหมายสัญลักษณ์ (โลโก้) ของกลุ่มเกษตรกรเกษตรแสนสุขด้วย