ban activitycpd

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เพื่อติดตามแผนการปฏิบัติงาน
และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี